Naše služby

které nabízíme

Nová kopaná studna
Povolení pro studnu
Rekonstrukce a čištění
Vodovodní přípojka
Střelmistrovské práce
Ceník

Nová kopaná (šachtová) studna

Kopaná studna je tradičním vlastním zdrojem užitkové a pitné vody pro objekty a zahrady. Kopané studny mají být upraveny tak, aby se snadno udržovalo zařízení, kterým jsou osazeny. Okolí studny by mělo být upraveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemní vody průsakem nečistot z povrchu. Úprava se provádí jílovým těsněním a na povrchu betonovou dlažbou. U studní, které jsou kolaudovány jako veřejný zdroj pitné vody, se musí vytyčit ochranné pásmo vodního zdroje.

Provádíme:
 • Hloubění nových studní o průměru: 80cm, 100cm, 150cm
 • Provádíme opravy a rekonstrukce veškerých kopaných studní
 • Čištění a dezinfekce veškerých studní
 • Dále provadíme veškeré montáže, demontáže a výměny čerpadel
  Pro veškeré hloubění, čištění, rekonstrukci a demontáže používáme ověřené technologické postupy schválené příslušným Báňským úřadem
Jaké hloubíme studny:
 • Standardní provedení kopané studny s vnitřním průměrem 1m z betonových skruží
 • Kopané studny s vnitřním průměrem 1,5 m a 2,3 m - v soudržných horninách
 • Studny atypické dle dohody se zákazníkem

Stavební povolení pro studnu, kolaudace

 • Naše firma Vám nabízí služby od vyhledání vhodného místa pro stavbu kopané studny na Vašem pozemku, po zajištění potřebné projektové dokumentace a hydrogeologického posudku, které jsou nutné k povolení studny
 • Kompletní vyřízení stavebního povolení na studnu probíhá přibližně 3 měsíce. Proto našim zákazníkům doporučujeme zadat zakázku co nejdříve. Po vydání všech povolení je datum realizace stavby studny dohodnuta dle přání zákazníka
 • Pro účely kolaudačního řízení Vám vystavíme předávací protokol stavby, ve kterém jsou uvedeny hodnoty vaší nové studny a doložíme potřebná prohlášení o shodě na všechny použité materiály při stavbě studny

Rekonstrukce a čištění studny

U stávajících kopaných studní provedeme posouzení technického stavu doporučíme nejvhodnější způsob rekonstrukce u nevyhovujících studní. Studny vyčistíme, desinfikujeme a zajistíme kompletní chemický a bakteriologický rozbor vody v akreditované laboratoři.

Provádíme:
 • Výměnu vrchní skruže
 • Výměnu zákrytové desky
 • Výměnu a opravu poškozených částí ostění
 • Statické zabezpečení nebezpečných stavů
 • Zhotovení nové těsnící jílové vrstvy k zamezení pronikání povrchové (dešťové) vody do studny
 • Zhotovení betonové dlažby okolo studny dle normy ČSN 755115
Čištění a desinfekce kopaných i vrtaných studní:
 • Čištění a desinfekci doporučujeme u veřejných studní a u studní které zásobují více domácností
 • U studní určených pro zásobení mateřských a vyšších typů škol, organizací, bytových domů doporučujeme 1 x za kalendářní rok
 • U individuálního zásobení pitnou vodou (studny zásobující rodinné domy doporučujeme 1 x za 3 až 5 let
 • Čistíme a desinfikujeme jak studny kopané, tak studny vrtané od průměru vrtu 110 mm

Vodovodní přípojky a uvedení studny do provozu

Provedeme:
 • R​ealizaci - vyhloubení rýhy pro položení vodovodního potrubí k odběrnému zařízení (vodárně)
 • Položení vodovodního potrubí, kabelu, průchod pláštěm studny
 • Kompletní montáž a kompletace čerpadla, vodárny
 • Provedení tlakové zkoušky a revize elektrického zařízení
 • Instalaci nové ruční pumpy v provedení dle sortimentu výrobce
 • Montáž pojistky čerpadla proti chodu "nasucho"
 • Montáže a opravy ručních čerpadel od výrobce "KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou"

Střelmistrovské práce, odstřel horniny

Pro stavební práce - Rozpojování strojně netěžitelných hornin.
Při provedení a přípravě staveb - Septiky, jímky, stavební jámy, rýhy pro kanalizaci, základové pásy, sklepy, odstřely skalní masívů a převisů.
Destrukce - Železobetonu ,betonové patky a konstrukce.
Jiné destrukce po osobní dohodě.

Ceník

Administrativní část - 15.000 Kč
 • Pro vyřízení povolení a související úkony na kopanou studnu (bez trhacích prací)
 • Vyhledání vody na pozemku
 • Shromáždění podkladů pro projektanta
 • Vyhotovení dokumentace (hydrogeologický posudek a projekt)
 • Podání podkladů na příslušný vodoprávní úřad pro účely vydání povolení
 • Úhrada správního poplatku
Realizace kopané studny o vnitřním průměru 1m
 • Za 1m hloubkový hotové studny – 13.000 Kč
 • Nadzemní část (nadzemní skruž + zákryt) - 5.000 Kč
 • Při nutnosti rozpojovat horniny pomocí pneumatického nářadí či výbušnin je cena vyšší s ohledem na místní podmínky
Realizace kopané studny o větším vnitřním průměru než 1m
 • Cena individuální podle typu a výrobce skruží a geologických podmínek
Prohlubování kopané studny 
 • Cena individuální podle průměru a geologických poměrů studny
 • Od 15.000 Kč za metr hloubkový o průměru 1m 
Čištění kopaných studní o vnitřním průměru 1m 
 • Součástí je revize technického stavu, čerpací zkouška vydatnosti, desinfekce
 • Za 1m hloubkový studny – 1.300 Kč (Celková cena = hloubka v metrech * 1.300 Kč)
Čištění kopaných studní o větším vnitřním průměru než 1m
 • Cena individuální s ohledem na průměr, hloubku a technický stav studny
Čištění vrtaných studní – od vnitřního průměru 110mm 
 • Součástí je čerpací zkouška vydatnosti, desinfekce
 • Za 1m hloubkový studny – 450 Kč (Celková cena = hloubka v metrech * 450 Kč)

Kontakt

Milan Cepek - Studnařské práce
 +420 775 946 121  +420 603 946 121

info@studnarskeprace.cz

www.studnarskeprace.cz

Ve Dvoře 262, 290 01 Poděbrady - Velké Zboží

IČ:  11282070
DIČ: CZ6204052019